google0d7a82c6c6fc070d.html

Ohm pattern tingsha from Nepal in box

59.00

Diameter of the box: 10.5 cm. The lock of the copper box is still functioning.
Diameter of the cymbals: 7 cm.
Scroll down to learn more.

Diameter van de box: 10,5 cm. De koperen box heeft een werkende sluiting.
Diameter van de cimbalen: 7 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Ohm pattern tingsha

Ohm pattern tingsha. Tingsha, when struck together, produce a distinct and melodious sound that resonates with the vibrations of the universe. This harmonious melody is believed to clear negative energies, promote relaxation, and enhance spiritual connections.

They serve as powerful tools for meditation and healing practices. The calming sound they produce helps practitioners enter a state of deep meditation, fostering a sense of inner peace and tranquility.

The Ohm sign is an important symbol in several Asian cultures, particularly in Hinduism, Buddhism and Jainism. The symbol is often considered the primal sound of the universe, the source of all manifestation. In its visual form, the Ohm sign combines three letters in Sanskrit that together form the sacred sound “A-U-M,” with each letter representing an aspect of the divine trinity (Trimurti): Brahma (the creator), Vishnu (the protector) and Shiva (the destroyer).

The Ohm sign symbolizes the essence of ultimate reality, consciousness and unity. It is often used during meditation and prayer to calm and center the mind. In rituals and spiritual practices, the Ohm sign acts as a powerful tool to promote inner peace, ward off negative energies and create a deeper connection with the divine. By reciting the sound “Aum,” practitioners can open themselves to higher levels of consciousness and spiritual insight, leading to enlightenment and inner peace.

 

Ohm patroon tingsha

Wanneer de cimbalen elkaar raken, produceren ze een hoog en melodieus geluid. Men gelooft dat deze harmonieuze melodie negatieve energieën opruimt, ontspanning bevordert en spirituele verbindingen versterkt.

Tingsha’s dienen als krachtige hulpmiddelen voor meditatie en genezingspraktijken. Het kalmerende geluid dat ze produceren helpt beoefenaars om in een staat van diepe meditatie te komen, wat een gevoel van innerlijke rust en vrede bevordert.

Het Ohm-teken is een belangrijk symbool in verschillende Aziatische culturen, met name in het hindoeïsme, boeddhisme en jainisme. Het symbool wordt vaak beschouwd als de oerklank van het universum, de bron van alle manifestatie. In zijn visuele vorm combineert het Ohm-teken drie letters in het Sanskriet die samen de heilige klank ‘A-U-M’ vormen, waarbij elke letter een aspect van de goddelijke drie-eenheid (Trimurti) vertegenwoordigt: Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de vernietiger).

Het Ohm-teken symboliseert de essentie van de ultieme realiteit, bewustzijn en eenheid. Het wordt vaak gebruikt tijdens meditatie en gebed om de geest te kalmeren en te centreren. In rituelen en spirituele praktijken fungeert het Ohm-teken als een krachtig hulpmiddel om innerlijke rust te bevorderen, negatieve energieën af te weren en een diepere verbinding met het goddelijke te creëren. Door het reciteren van de klank ‘Aum’ kunnen beoefenaars zichzelf openen voor hogere niveaus van bewustzijn en spiritueel inzicht, wat leidt tot verlichting en innerlijke vrede.